ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ

  1. ಆದುದರಿಂದ,ಫಲವಾಗಿ,ಇಂತು,ಹಾಗಾಗಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ