ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು

  1. ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ