ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು

  1. ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ