ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕನಾದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕನಾದ

  1. ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ,ಹರಯಕ್ಕೆ ಬಂದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ