ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ

  1. ಪ್ರೌಢ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ