ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆ

  1. ಸೇರು,ದಾಖಲಾಗು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English: [[ ]], en: