ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ

  1. ಆವಿಷ್ಕಾರ,ಹೊಸಬೆಳವಣಿಗೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ