ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆವಿಷ್ಕಾರ

  1. ಹೊಸಬೆಳವಣಿಗೆ,ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ
  2. - (ಸಂ) ೧ ಸಂಶೋಧನೆ, ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು ೨ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ