ಪ್ರಚೋದನೆ

  1. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ,ಉತ್ತೇಜನ,ಕಡಗು,ಹುರಿ (ಹುರಿದುಂಬು, ಹುರಿಗೂಡಿಸು, ಹುರಿಮಾಡು)
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ