ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರಿ

 1. ಹುರಿದುಂಬಿಸು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರಿ

 1. ಹುರಿದುಂಬಿಸು; ಹುರಿಗೂಡಿಸು; ಹುರಿಯೇರು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರಿ

 1. __________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರಿ

 1. ಹುರಿದುಂಬು; ಹುರಿಮಾಡು; ಹುರಿಯೇರು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರಿ

 1. ಹುರಿದುಂಬು, ಹುರಿಗೂಡಿಸು, ಹುರಿಮಾಡು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರಿ

 1. ಹುರಿಗಾಳು; ಹುರಿಗಡಲೆ; ಹುರಿಗಾವಲಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರಿ

 1. ಬೆನ್ನಹುರಿ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರಿ

 1. ಹುರಿಗಲ್ಲು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರಿ

 1. ಹುರಿಹಗ್ಗ, ಹುರಿಮಾಡು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಹುರಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರಿ

 1. ಹುರಿಯುವ ಹಂಚು, ಹುರಿಗಾಳು, ಹುರಿಗಡಲೆ, ಹುರಿಹಿಟ್ಟು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹುರಿ

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹುರಿ&oldid=531950" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ