ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೋರುಗೊಳ್

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ