ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೋರುಗೆಯ್

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ