ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆರ್ಚುವಡೆ

  1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ