ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಚ್ಚಿಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ