ಪುನರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪುನರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ

  1. (ಅಧಿಕಾರ,ಹಕ್ಕು,ಖಾತೆಗಳ)ಅದಲುಬದಲು,ಬದಲಾವಣೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ