ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅದಲುಬದಲು

  1. (ಅಧಿಕಾರ,ಹಕ್ಕು,ಖಾತೆಗಳ)ಪುನರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ,ಬದಲಾವಣೆ
    __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅದಲುಬದಲು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅದಲುಬದಲು (<ಅರ. ಹಿಂ. ಅದಲ್‌ಬದಲ್) ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು, ವಿನಿಮಯ