ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹುದು

  1. ಪೋಷಕ,ಪೂರಕವಾದುದು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ