ಪಾರಿತೋಷಕ

  1. ಬಹುಮಾನ,ಇನಾಮು,ಮೆಚ್ಚು,ಬಿರುದು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ