ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಾಟಿ

 1. ಕೆಟ್ಟೆ,ಕೆಡುಹ,ಕೆಡುಕು,ಅಳಿವು,ಕೇಡು
  ________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಾಟಿ

 1. _______________
  _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಾಟಿ

 1. ಪಾಟಿಚೀಲ ; ಪಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಾಟಿ

 1. ಆತನ ಪಾಟಿ ಯನ್ನು ಯಾರೂ ನೆನೆಸಿರಲಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಾಟಿ

 1. ಆತನ ಪಾಟಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಾಟಿ

 1. ಪಾಟಿಯಿಲ್ಲದವರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಾಟಿ

 1. ಪಾಟಿಯಿಲ್ಲದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಾಟಿ

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಾಟಿ

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಪಾಟಿ&oldid=532545" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ