ಪವಡಿಸಿರುವಿಕೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪವಡಿಸಿರುವಿಕೆ

  1. ಶಯನ,ಮಲಗಿರುವಿಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ