ಪರಿಮಾಣ ಔಚಿತ್ಯ

  1. (ಅವುಗಳ ಸತ್ಫಲ)ಅನುರೂಪತೆ,ಹೊಂದಿಕೆ,ಸಮತೋಲನ,ಸಾಮಂಜಸ್ಯ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ