ಪಕ್ಷವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡು

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಕ್ಷವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡು

  1. ಪಕ್ಷ ವಹಿಸು,ಅವಲಂಬಿಸು,ಬೆಂಬಲಿಸು,ಹಿಡಿ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ