ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೋಯಿಸುವುದು

  1. ಸೆರಗು
    ___________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೋಯಿಸುವುದು

  1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ