ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲಸು

 1. ಪಳ್ಳಿರು,ಒಕ್ಕಲಾಗು,ಬೀಡುಬಿಡು
  ಆ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲೂ ಹಲವರು ನೆಲಸಿದ್ದಾರೆ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲಸು

 1. ಈಗ ನಾವು ಈ ಊರಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇವೆ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲಸು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲಸು

 1. ಬೇರೆ ಊರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲಸಿದವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹಣವಂತರಾಗಿ ದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲಸು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲಸು

 1. ನೆಲಸಿ ನಿಲ್ಲು; ನೆಲೆಗೊಳ್ಳು; ನೆಲೆನಿಲ್ಲು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲಸು

 1. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲಸು

 1. ನೆಲಸಿದ ಬರಹ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲಸು

 1. ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ನೆಲಸಲಿದ್ದಾರೆ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ನೆಲಸು&oldid=532383" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ