ನೀಚ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಚ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳು

  1. (ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ, ಕೌಶಲಗಳನ್ನು)ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ