ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿಸು

  1. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ