ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಯಂತ್ರಿಸು

  1. ರೂಪಿಸು,ನಿರ್ದೇಶಿಸು,ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡು
    _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ