ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಯಂತ್ರಿಸು

  1. ರೂಪಿಸು,ನಿರ್ದೇಶಿಸು,ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡು
    _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ