ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ

  1. ಕೊಚ್ಚು,ಪಡಿತರ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ