ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರೂಪಕೊಡು

  1. ಬಿಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ