ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರೀಕ್ಷಿಸು

  1. ಕಾದಿರು,ಕಾಯಿ,ತಾಳು,ನಿಧಾನಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ