ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರೀಕ್ಷಿಸು

  1. ಕಾದಿರು,ಕಾಯಿ,ತಾಳು,ನಿಧಾನಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ