ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಧಾನಿಸು

  1. ಕಾದಿರು,ನಿರೀಕ್ಷಿಸು,ಕಾಯಿ,ತಾಳು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ