ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಯಾಮಕಮಾಡು

  1. ವಿಧಿಸು,ನಿಯಮಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ