ನಿಯಮವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಯಮವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸು

  1. ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ