ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸು

  1. ನಿಯಮವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ