ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಣ್ಣುಡಿ

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಣ್ಣುಡಿ

  1. ಲೋಕೋಕ್ತಿ, ಲೋಕವಾರ್ತೆ,ಗಾದೆ
    ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಾದೆಗಳು ನಾಡಿನ ಜನಪದದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಣ್ಣುಡಿ

  1. _______________
    _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜನ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಣ್ + ನುಡಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ ನಾಣ್ = ನಾಡು

ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘ೦ಟು (ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು).
  • ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ನುಡಿಕೋಶ (ವಿ. ಕೊಳಂಬೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗವ್ಡರು).