ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಶಿಸಿ ಹೋಗು

  1. ಅಳಿಸಿಹೋಗು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ