ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಶಿಸಿ ಹೋಗು

  1. ಅಳಿಸಿಹೋಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ