ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಳಿಸಿಹೋಗು

  1. ನಶಿಸಿ ಹೋಗು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ