ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳು

  1. ವಂದನೆ ಹೇಳು,ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ