ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸು

  1. ವಂದನೆ ಹೇಳು,ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ