ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧ

  1. ಖಾಡಾಖಾಡಿ,ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ