ದೇಹದ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥಿ

  1. ಗ್ರಂಥಿ,ಗಡ್ಡೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ