ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ

  1. ಶಕ್ತಿ,ತಾಕತ್ತು,ಬಲ,ತ್ರಾಣ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ