ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರು

  1. ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ