ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸು

  1. ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ