ದೃಢಕಾಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೃಢಕಾಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು

  1. ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿಸು,ದಾರ್ಢ್ಯಗೊಳಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ