ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿಸು

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿಸು

  1. ದಾರ್ಢ್ಯಗೊಳಿಸು,ದೃಢಕಾಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ