ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿಸು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿಸು

  1. ದಾರ್ಢ್ಯಗೊಳಿಸು,ದೃಢಕಾಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ