ದುಷ್ಟಪ್ರಾಣಿ

  1. ಪಶು,ಕ್ರೂರಮೃಗ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English: [[ ]], en: