ಕ್ರೂರಮೃಗ

  1. ಪಶು,ದುಷ್ಟಪ್ರಾಣಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English: [[ ]], en: