ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಳುವು ಮಾಡು

  1. ಕೀಸು,ಕೃಶಗೊಳಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ