ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರೆಗಟ್ಟು

  1. ಸುಕ್ಕು,ಸದರವಾಗು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English: [[ ]], en: